09151401409

کالاهای گروهاتومبیل اجاره ای

پژو 405 ویژه گردشگری

ساعتی ٢٠ تومن
٢٤ ساعت ١٦٠ تومن

اکسنت ویژه گردشگری

ساعتی 30/000
٢٤ ساعت 300/000

پروتون ویژه گردشگری

ساعتی 15/000
٢٤ ساعت 150/000